Izzy – Všeobecné smluvní podmínky

1. Smluvní vztah a služby:

1. 1. Izzy:

Izzy je obchodní značkou společnosti IZZY Technologies s.r.o. (dále jen Izzy), IČO: 09646124, se sídlem Lihovarská 1847/14, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha. Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce 339614.


Izzy je webová a mobilní aplikace, pomocí které mohou fyzické a právnické osoby projevovat zájem o poskytnutí svých úklidových služeb nebo služeb v oblasti domácnosti (dále jen “Služby”) poskytovaných nezávislými poskytovateli těchto služeb, na základě smlouvy se společností IZZY Technologies s.r.o. Berete na vědomí, že Izzy neposkytuje úklidové ani žádné jiné služby v oblasti domácnosti a že všechny takové služby jsou poskytovány nezávislými dodavateli, kteří nejsou zaměstnanci Izzy.


Přístupem ke službám a jejich používáním vyjadřujete souhlas s těmito smluvními podmínkami, které ustanovují smluvní vztah mezi vámi a Izzy. Pokud s těmito smluvními podmínkami nesouhlasíte, nesmíte služby používat. Tyto smluvní podmínky výslovně nahrazují předchozí smlouvy nebo ujednání s Vámi.

Izzy smí platnost těchto smluvních podmínek nebo kterýchkoliv vám poskytovaných služeb okamžitě ukončit nebo může zcela ukončit nabídku služeb či odepřít přístup ke službám či jakékoliv jejich části, a to kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu.


Izzy může smluvní podmínky týkající se služeb změnit. Platnost změn začíná okamžikem publikování takto aktualizovaných smluvních podmínek IZZY na tomto místě nebo okamžikem publikování změněných smluvních podmínek v příslušné službě. Přístupem ke službám nebo jejich používáním po publikování změn vyjadřujete svůj souhlas se změněnými smluvními podmínkami.


1. 2. Uživatel služby (dále též ”Vy” nebo “Uživatel”):

Uživatelem služby se rozumí fyzická či právnická osoba, která projevila zájem o poskytnutí úklidových služeb nebo jiných služeb v domácnosti poskytovaných nezávislými dodavateli skrze aplikaci Izzy.


Pokud jste fyzická osoba, prohlašujete využíváním aplikace nebo webových stránek Izzy, že máte věk nejméně 18 let nebo u vás nastaly jiné okolnosti, s nimiž zákon spojuje nabytí svéprávnosti a jste tedy osoba svéprávná.


Pokud jednáte jménem právnické osoby, prohlašujete využíváním aplikace nebo webových stránek Izzy, že máte právo uzavřít tuto Smlouvu jménem právnické osoby, jejíž údaje (především jméno, IČO) jste jako reprezentant této právnické osoby poskytl Izzy při projevení zájmu o poskytnutí úklidových nebo dalších služeb v domácnosti.


Vědomým poskytnutím nepravdivých informací včetně, ne pouze, jména, adresy, tel. čísla, e-mailové adresy je závažné a podvodné jednání, které může způsobit významné škody a porušení ochrany osobních údajů pro Izzy, nezávislé poskytovatele Služeb a další třetí osoby včetně časové náročnosti, úsilí a nákladům vynaloženým na zpracování takového požadavku a včetně potenciálních pokut.


Pokud při projevení zájmu o poskytnutí Služeb vědomě poskytnete Izzy nepravdivé, náhodné nebo jinak smyšlené informace, vystavujete se riziku pokuty ze strany Izzy ve výši 20 tis. Kč za každé takto vědomě poskytnuté nepravdivé údaje.


1. 3. Uklízečka nebo poskytovatel Služeb (dále jen Poskytovatel):

Poskytovatelem se rozumí nezávislý poskytovatel služeb, který je právnická nebo fyzická osoba, která má jakožto smluvní partner Izzy zájem o uzavření Smlouvy o dílo s Uživatelem služby, jejímž předmětem je poskytování úklidových služeb nebo jiných služeb v oblasti domácnosti.


Berete na vědomí, že Poskytovatelé jsou nezávislí poskytovatelé služeb a nejsou zaměstnanci Izzy. Mezi Poskytovateli a Izzy neexistuje jakýkoliv pracovněprávní vztah.


Berete na vědomí, že Izzy neprovádí kontrolu profesionálních licencí či povolení Poskytovatelů poskytujících služby vyžádané prostřednictvím aplikace Izzy.


Poskytování úklidových služeb:

Berete na vědomí, že Izzy není poskytovatelem úklidových nebo jiných služeb. Úklidové nebo jiné služby jsou dodávány nezávislými poskytovateli služeb, kteří nejsou zaměstnanci společnosti Izzy.


1. 4. Smlouva o dílo:

Smlouvou o dílo se rozumí smlouva, uzavřená mezi Uživatelem služby a Poskytovatelem, jejímž předmětem je závazek Poskytovatele poskytnout Uživateli úklidové služby nebo jiné služby v oblasti domácnosti ve sjednaném rozsahu a za cenu určenou výpočtem.


Výpočet ceny se rovná násobku času, který poskytovatel strávil vykonáváním objednané činnosti a jednotné hodinové ceny, která se může lišit.


1. 5. Prostor poskytování služeb:

Jedná se o prostory, které Uživatel služby specifikoval při projevení zájmu o úklidové služby nebo jiné služby v oblasti domácnosti v Poptávce.


1. 6. Způsob komunikace stran

Komunikace stran probíhá prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v aplikaci, nebo prostřednictvím interního chatu. V případě, že nebude mít zákazník staženou aplikaci, komunikace bude probíhat prostřednictvím mailů.


2. Zadání poptávky k vyhledání Poskytovatele

2. 1. Obsahem zadání poptávky k vyhledání Poskytovatele na webu www.izzy.cz nebo v aplikaci Izzy, přesměrované nebo jinak upravené adrese (dále jen “Poptávka”) je zejména:
 • specifikace velikosti podlahové plochy prostoru poskytování služeb, o jehož úklidu má Uživatel služby zájem
 • informace, zda je třeba, aby Poskytovatel přinesl vlastní náčiní a prostředky potřebné k úklidu nebo Uživatel na vlastní náklady náčiní a prostředky přichystá
 • Uživatelem předem zvolený přibližný čas podle náročnosti úklidu
 • případné další podstatné informace, které by mohly Poskytovateli zabránit nebo ztížit práci a tím prodloužit čas výkonu služby
 • předem známá přibližná cena, která bude stanovena exaktně ihned po dokončení úklidu aplikací formou výpočtu uvedeném výše
 • jméno a příjmení Uživatele služeb
 • telefonní číslo Uživatele služeb
 • e-mailová adresa Uživatele služeb
 • Uživatelem služby preferované datum provedení Služeb
 • adresa prostoru poskytování služeb
 

3. Rozsah Služeb

3. 1. Přesná specifikace poptávaných Služeb Uživatelem je uvedena v Poptávce.


3. 2. Zajištěné Služby jsou prováděny v místě poskytování Služeb uvedeném v Poptávce.


3. 3. Konečný rozsah prací a cenu za provedení prací se zákazník dozví ihned po dokončení úklidu výpočtem viz výše.


4. Cena

4. 1. Berete na vědomí, že využívání Služeb Izzy může mít za následek poplatky za služby nebo zboží, které obdržíte od Poskytovatele. Poté, co jste obdrželi služby nebo zboží získané využíváním služby platformy Izzy vám platbu příslušných poplatků jménem Poskytovatele zprostředkuje Izzy jako zástupce pro výběr plateb s omezenou pravomocí takového Poskytovatele. Poplatky vámi zaplacené jsou konečné a nevratné, pokud Izzy nestanoví jinak.


4. 2. Izzy v mobilní aplikaci nebo na webu www.izzy.cz Uživateli po zadání vstupních informací nabízí doporučenou cenu, která dle Izzy odpovídá zadaným vstupním informacím, a při které dle Izzy může dojít ke spojení Uživatele služby s Poskytovatelem. Tato cena je pouze doporučená a odhadovaná na základě Uživatelem vložených informací. Konečná cena je stanovená výpočtem viz výše.


4. 3. V případě, že se konečná cena stanovená Poskytovatelem před zahájením Služeb bude lišit od doporučeného odhadu, má Uživatel právo před zahájením Služby na zrušení Poptávky.


4. 4. Platbu umožňuje platební brána Stripe. Jedná se o externího dodavatele platebních služeb a Izzy nemá žádné informace o kreditních, debetních nebo jiných platebních údajích.


4. 5. Uživatel služby má právo svoji Poptávku do 24 hodin před plánovaným zahájením služeb bezplatně zrušit. Pokud dojde ke zrušení Poptávky později než 24 hodin před plánovaným zahájením služeb, Izzy může Uživateli služby účtovat storno poplatek do výše 30 % doporučené ceny Poptávky, minimálně však 100 Kč. Izzy může, ale nemá povinnost tento storno poplatek účtovat.


5. Uzavření Smlouvy o dílo

5. 1. Uzavření Smlouvy o dílo je stvrzeno přijetím poptávky Uživatele Poskytovatelem.


5. 2. Uzavřením Smlouvy o dílo se Poskytovatel zavazuje poskytovat Uživateli objednané služby.


5. 3. Mobilní aplikace a webové stránky Izzy umožňují efektivní propojení Uživatele služby s Poskytovatelem Služeb. Izzy Uživateli služeb nedoporučuje, ani jinak neradí s volbou konkrétního Poskytovatele.


5. 4. V případě opakovaných Poptávek stejného Uživatele služby nebo Poptávek na stejné místo poskytování služeb Izzy negarantuje, že dojde ke spojení se stejným Poskytovatelem, identickému provedení nebo kvalitě Služeb.


6. Ostatní podmínky Smlouvy o dílo

Nad rámec ujednání uvedených v těchto Podmínkách shora a v Poptávce Služeb se sjednávají tyto podmínky poskytování Služeb Poskytovatelem Uživateli služby:


6. 1. Poskytovatel musí provést Službu v konkrétním předem stanoveném časovém rozmezí, které bylo stanoveno v Poptávce. Uživatel má právo 24 před zahájením služby změnit čas a datum předem stanovené v Poptávce.


6. 2. Uživatel služby se zavazuje poskytovat Poskytovateli potřebnou součinnost vyplývající ze smluvních ujednání nebo Poskytovatele odůvodněně požadovanou, a to zejména:

 • pustit Poskytovatele do prostor určených k provedení dané Služby, popř. předat Poskytovateli klíče nebo přístupové kódy od prostor objektu za účelem provedení Služby předem stanovené v Poptávce.
 • zajistit, aby byly Prostory poskytování služeb dostupné k provedení dané Služby a způsobilé pro provedení Služby. Poskytovatel není povinen zajistit odstranění těchto předmětů pro řádný výkon své činnosti. Nebudou-li tyto předměty odstraněny, Poskytovatel není povinen a oprávněn zajistit jejich odstranění a provedení Služby a současně Poskytovatel neodpovídá za vady prováděné činnosti způsobené neodstraněním těchto předmětů.
 • zajistit Prostor provedení služeb tak, aby byly odstraněny přebytečné věci, cennosti a další osobní věci, případně aby nebyly nutné další významné zásahy či opravy k řádnému provedení Služeb Poskytovatelem.
 • zdržet se všeho, čím by bylo bráněno v provedení Služby
 • Uživatel služby se zavazuje bez zbytečného odkladu po provedené Službě tento prostor prohlédnout a zkontrolovat
 • je-li Uživatelem služby právnická osoba, zavazuje se zajistit dodržování uvedených povinností i uživateli objektu, ve kterém dochází k poskytování Služby.

7. Kontrola provádění Služeb a řešení reklamací

7. 1. S ohledem na charakter prováděné činnosti je Uživatel služby oprávněn vytknout vady provedené práce Poskytovatele bezodkladně po jejich zjištění, a to písemným uvedením vytýkaných vad do mailu odeslaném na adresu complaints@www.izzy.cz s tím, že je povinen popsat konkrétní vady Služeb.


7. 2. V případě že nebude služba reklamována způsobem dle odstavce shora, má se za to, že byla provedena řádně v souladu s Objednávkou.


7. 3. V případě skrytých vad je Uživatel služby oprávněn vytknout vady provedené práce bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději však 24 hodin po předání hotových prací.


7. 4. V případě, že Poskytovatel způsobí porušením svých smluvních povinností Uživateli služby škodu, má Uživatel služby nárok na její náhradu dle platného pojištění.


7. 5. V případě nespokojenosti Zákazníka s vykonanou službou má zákazník právo službu reklamovat a požadovat vrácení části, nebo celé již zaplacené sumy, a to do 14 dní ode dne, kdy bylo uplatněno právo na reklamaci. Reklamace bude probíhat buďto mailem na adrese complaints@www.izzy.cz nebo kontaktováním naší infolinky na tel. Čísle +420 739783801.

 

7. 6. Zákazník má právo požadovat vrácení peněz zejména když:

 • Služba neproběhla, nebo došlo k technické závadě,
 • Služba byla Poskytovatelem úmyslně prodloužena,
 • Služba nebyla vykonána ve sjednaném rozsahu.

7. 7. Reklamace může být vyřízena buďto formou kreditů, které Zákazník dostane ve stejné výši, kolik za službu zaplatil, nebo formou vrácení finančních prostředků na účet, ze kterého peníze přišly. Reklamace musí být zaslána na mail Complaints@www.izzy.cz. Forma kompenzace je na uvážení Zákazníka.


7. 8. Před vpuštěním Poskytovatele do Prostor poskytování Služeb je Uživatel služeb povinen bezpečně uložit veškeré cenné a křehké předměty.


7. 9. Subjektem příslušným pro mimosoudní řešení sporů (ADR) ze smlouvy o dílo mezi Zprostředkovatelem a Zákazníkem, je-li Spotřebitelem, je dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz/ nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.


8. Ochrana osobních údajů

8. 1. Uživatel služby uděluje dle ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých společnosti Izzy. Zpracování předmětných osobních údajů je nezbytné pro plnění dle Poptávky.


8. 2. Osobní údaje Poskytovatele služby mohou být předány Uživateli, který byl jakkoliv poškozen ze strany Poskytovatele


8. 3. Používáním mobilní aplikace a webových stránek Izzy především, ne pouze, zadáním Poptávky vyslovujete souhlas s obdržením komunikace ze strany Izzy, a to včetně SMS zpráv, telefonátů, e-mailové komunikace nebo dopisů. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat.


8. 4. Izzy informuje Uživatele služby o jeho právu přístupu k osobním údajům a právu na opravu osobních údajů. Pokud Uživatel služby zjistí nebo se domnívá, že Izzy provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele služby nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat společnost Izzy o vysvětlení, požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn, zejména se může jednat o blokování poskytnutých osobních údajů, provedení jejich opravy, jejich doplnění či likvidaci.


8. 5. Uživatel služby tímto uděluje společnosti Izzy výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se jeho služeb na elektronickou adresu. Izzy informuje Uživatele služby, že souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu může kdykoli odvolat.


8. 6. Společnost Izzy může poskytnout zpracovateli pojistných nároků nebo pojišťovně všechny potřebné informace v případě stížnosti, sporu nebo konfliktu, který může znamenat vznik pojistného nároku a jehož účastníkem jste vy a nezávislý poskytovatel, pokud jsou takové informace nezbytné k vyřešení dané stížnosti, sporu nebo konfliktu.


8.7. Vyplněním recenze nebo jiným hodnocením úklidu dáváte právo společnosti Izzy Technologies s.r.o. tuto recenzi nebo jiný textový obsah zveřejnit na webových stránkách nebo v marketingové komunikaci vně společnosti.


9. Společná a závěrečná ustanovení

9. 1. Tyto Podmínky platí subsidiárně pro jednotlivé Smlouvy o dílo a Poptávky Služeb.


9. 2. Uživatel služby uděluje svůj výslovný předchozí souhlas ve smyslu ust. § 1897 věta druhá občanského zákoníku s tím, aby společnost Izzy postoupila jím zvolené třetí osobě práva z Poptávky pro něj vyplývající, a to pokud současně s tím na stejnou osobu převede i povinnosti z této Poptávky pro něj vyplývající. V případě potřeby se Uživatel služby zavazuje udělit souhlas dle věty první tohoto odstavce v příslušné formě i ve vztahu ke třetí osobě zvolené společností Izzy.


9. 3. Uživatel služby potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí.


9. 4. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2021.

objednání úklidu rychle a jednoduše přes aplikaci Izzy | paní na úklid provádí úklid apartmánů | paní na úklid provádí generální běžný úklid bytu | paní na úklid se připravuje na práci | stažení úklidové aplikace Izzy do mobilu
Stáhněte si naši aplikaci a využijte Izzy naplno
S aplikací Izzy zvládnete objednání úklidu snadno a rychle, stačí pár kliknutí. Detaily vaší poptávky si s paní na úklid pohodlně domluvíte přímo v chatu. Aplikace vám pomůže udržovat si přehled o všech úklidech, fakturách a hodnoceních.
white-bullet
Objednání na pár kliknutí
white-bullet
Přímá komunikace s paní na úklid v chatu
white-bullet
Přehledný kalendář, výpisy a hodnocení
app-storegoogle-play